De effectiviteit van 'FF luisteren'

Binnen Auris is onderzoek gedaan naar het effect van het interventieprogramma ‘FF luisteren’ op het inzicht in en het omgaan met gehoorverlies, het zelfbeeld en het sociaal handelen van kinderen met doof-/slechthorendheid.

Lees voor

Het programma ‘FF luisteren’ is een werkboek dat binnen Auris is ontwikkeld voor kinderen van 9 tot 13 jaar oud, met een gehoorverlies. Het boek bevat vragen en opdrachten die gaan over het eigen gehoorverlies, horen en verstaan en hoorhulpmiddelen. Onder begeleiding van bijv. een ambulant dienstverlener, maakt het kind de opdrachten waardoor er een persoonlijk boek ontstaat. Dit boek kan het kind gebruiken om over zichzelf en het gehoorverlies te praten. Deze interventie heeft als doel om, via psycho-educatie, het zelfbeeld en de empowerment van het dove of slechthorende kind te versterken en te verhelderen.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van het effect van ‘FF luisteren’ op:

  1. de kennis van kinderen over hun gehoorverlies en apparatuur
  2. hoe kinderen met het gehoorverlies omgaan
  3. het zelfbeeld en sociaal handelen van kinderen met doof-/slechthorendheid

Opzet onderzoek

Aan deze effectstudie hebben 46 kinderen tussen de 7 en 12 jaar met doof-/slechthorendheid deelgenomen (6 kinderen met een CI en 35 kinderen met hoortoestellen). Zij kregen allen ambulante begeleiding vanuit een instelling voor kinderen met een auditieve beperking.

De deelnemende kinderen kregen in tien begeleidingsbijeenkomsten activiteiten aangeboden behorende bij het werkboek ‘FF luisteren’. Daarnaast vulden ouders, kinderen en leerkracht voor en tijdens het onderzoek verschillende vragenlijsten in en werden er bij hen semi-gestructureerde interviews afgenomen.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat de interventie effectief is op meerdere domeinen. Zo hebben kinderen door het werken met ‘FF luisteren’ meer kennis over hun gehoorverlies. Ze hebben na afloop bijvoorbeeld een beter beeld van de werking van hun hoorhulpmiddelen en begrijpen de betekenis van hun toon- en spraakaudiogram beter. Ouders zien dat hun kind na het werken met ‘FF Luisteren’ bewuster omgaat met zijn/haar slechthorendheid. Daarnaast wordt een positieve verandering gevonden in het zelfbeeld en de sociale vaardigheden van deze kinderen. Als laatste geven ambulant dienstverleners aan dat het werken met ‘FF luisteren’ geregeld leidde tot diepgaande, soms ook confronterende, gesprekken met het kind. Tijdens deze gesprekken kwamen praktische obstakels eerder boven water, waardoor deze (in samenspraak met de leerkracht en eventueel de klas) eerder konden worden verholpen.

Voor de praktijk

Het onderzoek heeft aangetoond dat het inzetten van de interventie ‘FF luisteren’ effect heeft op verschillende domeinen. In het voorjaar van 2021 is een nieuwe uitgave van het werkboek ‘FF luisteren’ uitgegeven. Deze nieuwe versie van het werkboek is te bestellen via de webshop van Auris.

Meer weten?

Het onderzoek is in 2014-2015 uitgevoerd binnen Verbindend Vernieuwen, door Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis en Hogeschool Utrecht.

Meer informatie over ‘FF luisteren’ is te vinden op deze pagina.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Belinda van der Aa.