• Een klacht of bezwaar kenbaar maken

Een klacht of bezwaar kenbaar maken

Lees voor

Heeft u bezwaar tegen een besluit van de CvO  of  een klacht over ons onderwijs of onze zorg? Op deze pagina staan alle regelingen die er binnen Auris zijn om een bezwaar of klacht in te dienen.

Bezwaar maken tegen een besluit van de CvO

De Commissie van Onderzoek (CvO) besluit over de ondersteuning die een leerling van Auris krijgt. Dit kan bijvoorbeeld zijn over extra ondersteuning vanuit Auris op school of een plaatsing op een van de Auris-scholen (toekenning). De CvO beslist ook of de ondersteuning nog nodig is (herbeoordeling). Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de CvO, dan kunt u het volgende doen:

1.      Contact opnemen met de CvO en het bezwaar voorleggen.
2.      Komt u er samen niet uit, vraag dan een second opinion aan.
3.      U kunt ook bezwaar aanteken bij de landelijke geschillencommissie. Meer informatie over de landelijke klachtencommissie onderwijs staat op de site van onderwijsgeschillen.nl

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaar kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de CVO.

Een klacht indienen over Auris onderwijs

Een klacht bespreekt u eerst met diegene die bij het probleem betrokken is of het probleem veroorzaakt. Kan het probleem niet met de persoon in kwestie besproken worden? Neem dan contact op met de leidinggevende van die persoon. Bijvoorbeeld de teamleider of directeur. Is of wordt het probleem niet opgelost neem dan contact op met de interne vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon kan er ook voor zorgen dat er een mediator wordt aangesteld. Een mediator is een onafhankelijk persoon die u kan helpen door tussen u en Auris /de Auris medewerker te bemiddelen. Aan het inschakelen van de mediator zijn voor de leerling, ouder of andere betrokkene geen kosten verbonden. Op iedere Auris locatie zijn er één of meerdere vertrouwenspersonen. Een interne vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

De interne vertrouwenspersoon helpt bij:

  • Melden van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, geweld, agressie, discriminatie
  • Het doorverwijzen naar een mediator of klachtenfunctionaris als u een klacht hebt. Zij kunnen in de klacht bemiddelen.
  • Hulp bij signaleren en melden van huiselijk geweld & kindermishandeling

Als u niet tevreden bent met de behandeling van de klacht door Auris kunt u een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie (LKC). Een klacht moet binnen een jaar na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft bij de klachtencommissie worden ingediend. Meer informatie staat op de website onderwijsgeschillen.nl

Onderwijsconsulent
U kunt ook advies vragen bij een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties. Het gaat dan om kinderen die extra zorg nodig hebben in het onderwijs. Klik hier voor meer informatie: onderwijsconsulenten.nl

Een klacht indienen over Auris zorg

Een klacht bespreekt u eerst met diegene die bij het probleem betrokken is of het probleem veroorzaakt. Kan het probleem niet met de persoon in kwestie besproken worden? Neem dan contact op met de leidinggevende van die persoon. Bijvoorbeeld de teamleider of directeur.

Klachtenfunctionaris
Is of wordt het probleem niet opgelost neem dan contact op met de klachtenfunctionaris Pien den Hollander. Deze functionaris kan:

  • adviseren over de aanpak van het probleem
  • helpen om de klacht goed te verwoorden
  • bemiddelen tussen u en degene met wie er een probleem is
  • ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Stuur een mail aan: klachten@auris.nl.
Bel via 010-8889600 en vraag naar de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris.

Geschil
Als u niet tevreden bent met de behandeling van de klacht door Auris dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg waarbij Auris is aangesloten. Een geschil moet binnen een jaar na de datum waarop de klacht bij Auris is ingediend, bij de geschillencommissie worden ingediend. Meer informatie over de geschillencommissie staat op site: degeschillencommissiezorg.nl

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld als uiterste middel voor ernstige misstanden of een vermoeden daarvan. De regeling kan pas worden ingezet als alle andere procedures niet tot tevredenheid hebben geleid. Het biedt de melder rechtsbescherming tegen benadeling (artikel 6). Er is een officiële Auris klokkenluidersregeling

Beroepscodes

Bekijk hier de beroepscodes van de verschillende beroepsgroepen die bij Auris werken.