Meertaligheid onder de Loep (MOL)

Binnen de behandeling van peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de Nederlandse taalontwikkeling gemonitord met het programma BergOp. Bij meertalige kinderen is het echter belangrijk dat we niet alleen naar de Nederlandse taalontwikkeling kijken, maar ook naar de ontwikkeling in de andere taal/talen.

Lees voor

Gebrek aan kennis over de doelgroep meertalige peuters en gebrek aan passende meetinstrumenten, maken het monitoren van de meertalige ontwikkeling lastig. Binnen het onderzoeksproject Meertaligheid onder de Loep (MOL) is onderzocht hoe we dit het beste kunnen doen.

Doelstelling

In dit project staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe kunnen we de meertalige ontwikkeling van kinderen op de behandelgroep beter volgen?’

Het project bestond uit twee delen:

  • De ontwikkeling van een uniform volgsysteem om de meertalige ontwikkeling van peuters met TOS binnen de vroegbehandeling te volgen.
  • Een pilotstudie om het ontwikkelde volgsysteem te testen en te evalueren, om zo meer zicht te krijgen op de doelgroep meertalige peuters met TOS.

Opzet onderzoek

MOL was een gezamenlijk project van Auris, Kentalis en de NSDSK, binnen de behandeling van peuters met TOS. Om tot de MOL-werkwijze te komen, werd binnen dit project:

  • literatuuronderzoek gedaan;
  • een focusgroep met logopedisten gehouden;
  • een ouderbijeenkomst georganiseerd.

Vervolgens is de ontwikkelde MOL-werkwijze in een pilotstudie onderzocht.

Logopedisten van de drie organisaties hebben deze werkwijze bij 41 meertalige peuters ingezet, waarbij data over de meertalige ontwikkeling van de kinderen werd verzameld. Ook werden de logopedisten uit de focusgroep gevraagd de MOL-werkwijze te evalueren. Was het haalbaar en welke inzichten leverde het op?

Vanuit deze pilotstudie zijn er aanbevelingen gedaan voor het uniform monitoren van de meertalige ontwikkeling van kinderen met TOS binnen de behandelgroepen.

Resultaten

Uit de evaluaties van het onderzoek bleek dat logopedisten over het algemeen enthousiast waren over de MOL-werkwijze, omdat deze hen meer inzicht in alle talen van het meertalige kind bood. Daarnaast zijn er ook knelpunten gesignaleerd, zoals de tijdsinvestering en het lastig kunnen inzetten van formele tolken. Ook is er nog geen overeenstemming over welke testen bij meertalige kinderen van belang zijn om de meertalige taalontwikkeling goed te kunnen monitoren.

Wat heeft dit project opgeleverd?

Dit project heeft een eerste opzet ontwikkeld voor een meer uniforme werkwijze voor meertalige diagnostiek op de behandelgroep. Daarnaast draagt het bij aan de kennis over de doelgroep meertalige peuters met TOS binnen de behandeling.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team onderzoek.

Publicaties

Vermeij, B., Stevens, A., Blumenthal, M., Keij, B., Diender, M., & van den Bosch, R., (2023). Meertaligheid onder de Loep! Het monitoren van meertalige kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis binnen de peuterbehandelgroepen. VHZ Online. Meertaligheid onder de Loep! – VHZ Online (vhz-online.nl)