Spellingsproject leerlingen met TOS

In de internationale literatuur is er nog weinig bekend over spelling bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook over spellingvaardigheden bij Nederlandse leerlingen met TOS ontbreekt kennis. Uit een inventarisatie onder intern begeleiders van onze SO-scholen blijkt dat spelling wel een punt van aandacht is bij deze leerlingen.

Lees voor

De problemen die leerlingen met TOS kunnen ondervinden met spelling, zijn vaak hardnekkig en niet altijd gemakkelijk te verhelpen. Daarom doet Auris samen met de Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam onderzoek naar spelling bij deze leerlingen.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is tweeledig:

  • Ten eerste willen we graag weten hoe goed leerlingen met TOS kunnen spellen en welke soort fouten zij het meest maken. Meer inzicht hierin kan ons helpen identificeren waar we ons in ons onderwijs op moeten richten.
  • Ten tweede willen we leraren en ambulant dienstverleners handvatten bieden om spellingsproblematiek zo goed mogelijk te ondersteunen. In het onderzoek bevragen we hen daarom over hun competenties en ondersteuningsbehoefte op het gebied van spelling.

Voor de praktijk

De gegevens uit het onderzoek zullen worden gebruikt om een Kijkwijzer Spellingbegeleiding te maken. Deze Kijkwijzer kan professionals in het speciaal en regulier onderwijs ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met spellingsproblematiek.

Promotieonderzoek

In 2022 is Wendy Bliekendaal gestart met haar promotieonderzoek binnen het spellingsproject. Zij onderzoekt de gegevens van de leerlingen met TOS. Dit promotieonderzoek duurt tot medio 2026. Meer weten over de opzet van het onderzoek en de onderzoeksvragen? Lees dan dit artikel. Voor vragen kunt u contact opnemen met Wendy Bliekendaal.

Resultaten

Met een vragenlijst bevroegen we leerkrachten en ambulant dienstverleners over hun ervaringen met het spellingonderwijs aan leerlingen met TOS. We vroegen hen ook hoe zeker zij zich voelen in het spellingonderwijs en tegen welke problemen zij en de leerlingen aanlopen. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn online te lezen.

Meer weten?

Het Spellingsproject is in het voorjaar van 2020 gestart. In verband met corona werd dit project in het schooljaar 2020-2021 voortgezet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met senior onderzoeker Britt Hakvoort of Wendy Bliekendaal.