Sociale netwerken en TOS

Taal is belangrijk op school, in het dagelijks leven en voor sociaal contact. Kinderen bij wie de taalontwikkeling minder vlot verloopt, zoals kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, voelen zich soms minder verbonden met school, ervaren soms moeilijkheden bij sociaal en talig leren en blijken vaker slachtoffer van pesten. Een goede relatie met de leerkracht of met klasgenootjes kan helpen om deze problemen tegen te gaan. Toch is er maar weinig bekend over hoe deze relaties tussen kinderen met of zonder taalproblemen verschillen en welke klas-, leerkracht- en kindkenmerken bijdragen aan de kwaliteit van die relaties. In dit project proberen we hier zicht op te krijgen.

Lees voor

Doelstelling

Binnen het onderzoeksproject wordt onderzocht hoe de relaties tussen kinderen met of zonder taalproblemen verschillen en welke klas-, leerkracht- en kindkenmerken bijdragen aan de kwaliteit van die relaties.

Opzet onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in de groepen 5 t/m 8 van zowel het regulier onderwijs als op de scholen van Auris. Zowel de leerlingen als leerkrachten krijgen een vragenlijst. Ze vullen hierbij vragen over elkaar in. De leerlingen vullen vragen in over onder andere de sfeer in de klas en de relatie met hun leerkracht en klasgenoten.

Resultaten

De data wordt momenteel verzameld. Naar verwachting zullen de gegevens eind 2024 geanalyseerd worden.

Meer weten?

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor vragen kunt u contact opnemen met Charlotte Cohen.