FONOGRAM: kinderen 3 tot 6 jaar

Veel jonge kinderen met TOS hebben problemen met fonologie en grammatica. Omdat problemen in deze gebieden vaak samen voorkomen, zou het kunnen dat deze problemen gerelateerd zijn aan elkaar.

Lees voor

In de literatuur is er weinig over deze mogelijke samenhang bekend. Al suggereren verschillende onderzoeken wel dat er een samenhang tussen fonologische en grammaticale vaardigheden van kinderen is. Ook is er tot dusver weinig bekend over hoe de fonologische en grammaticale ontwikkeling van jonge Nederlandse kinderen met TOS verlopen.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoeksproject is meer inzicht krijgen in:

  • de fonologische en grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS tussen de drie en zes jaar oud;
  • de mogelijke relatie tussen deze ontwikkelingen.

Opzet onderzoek

Het onderzoeksproject bestaat uit drie deelprojecten. In de eerste twee deelprojecten zullen de fonologische en grammaticale ontwikkeling van jonge kinderen met TOS in kaart gebracht worden door middel van het analyseren van spontane taalsamples. Op basis van de overzichten die in deze deelprojecten worden gemaakt, zullen ook fonologische en grammaticale uitkomstmaten worden bepaald. Hiermee kunnen logopedisten de ontwikkeling van kinderen met TOS over korte periodes monitoren. In het derde deelproject worden deze uitkomstmaten gebruikt om de relatie tussen fonologische en grammaticale ontwikkeling te onderzoeken. Er zal dan worden gekeken of de ontwikkelingen met elkaar samenhangen, en zo ja, hoe deze samenhang er dan uitziet.

Voor de praktijk

De kennis die wordt opgedaan tijdens dit project, kan in de praktijk worden gebruikt bij het verbeteren van analysemethodes om de fonologische en grammaticale ontwikkeling te kunnen volgen. Kennis over welke structuren moeilijk zijn voor veel kinderen met TOS kan helpen bij het opstellen van fonologische en grammaticale doelen.

Met de uitkomstmaten die in dit onderzoek worden bepaald, kunnen logopedisten de fonologische en grammaticale ontwikkeling over korte periodes monitoren.

Ten slotte kan meer kennis over de relatie tussen fonologische en grammaticale problemen helpen bij het beter begrijpen van de problemen die jonge kinderen met TOS kunnen hebben. En hoe deze problemen tijdens de ontwikkeling met elkaar samen kunnen hangen.

Meer weten?

Dit onderzoek is het promotieproject van Anouk Scheffer. Dit project loopt van oktober 2019 tot september 2023 en wordt in samenwerking met Universiteit Utrecht uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met promovenda Anouk Scheffer.