Extra inzet Personeel in PO (PEP)

Er komen bij Auris signalen binnen dat er bij reguliere basisscholen behoefte is aan extra ondersteuning voor kleuters met (een vermoeden van) taalontwikkelingsproblematiek. Vanuit Auris en de Universiteit Utrecht wordt er een kwalitatieve studie uitgevoerd naar manieren waarop kleuters met taalproblemen in het regulier onderwijs ondersteund kunnen worden.

Lees voor

Doelstelling

Het doel van dit onderzoeksproject is om te kijken hoe Auris haar expertise op het gebied van spraak- en taalontwikkeling duurzaam over kan dragen aan leerkrachten in het reguliere basisonderwijs om de basisondersteuning t.a.v. taalzwakke leerlingen te versterken. Dit gebeurt door leerkrachten houvast te geven bij de signalering van taalproblemen en door in te zetten op het aanleren van werkzame strategieën en methodes.

Opzet onderzoek

Bij vijf reguliere basisscholen in Utrecht en Rotterdam is in kaart gebracht welke problemen er spelen op het gebied van het taalniveau van de leerlingen in de kleuterklas, waar de school en de leerkrachten behoefte aan hebben en op welke manier hier mee omgegaan kan worden door de school. Auris heeft vervolgens in twee verschillende vormen ondersteuning geboden aan deze scholen. Er zijn interviews en vragenlijsten afgenomen bij verschillende betrokkenen in dat proces (bv. leerkrachten, intern begeleiders, basisschooldirecteuren, bestuurders) om te inventariseren wat werkt en wat niet bij het vormgeven van deze ondersteuning.

Voor de praktijk

De kennis die wordt opgedaan in dit project helpt Auris beter aan te sluiten bij de ondersteuningsvraag vanuit het regulier basisonderwijs.

Meer weten?

Dit project is in het voorjaar van 2021 gestart en wordt in 2023 afgerond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met senior onderzoeker Emma Everaert.