Auris medezeggenschap

Lees voor

Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak bij bepaalde aspecten van het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschap. Met de inbreng van medewerkers, ouders, leerlingen en cliënten wordt de kwaliteit van de besluitvorming van Auris vergroot.

De Medezeggenschap Onderwijs binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Elke regio binnen Auris heeft een Deelraad (DR)
  • Auris Ondersteunende Diensten heeft een eigen Deelraad, waarin alleen personeelsleden zitting hebben.

 

Vergroten kwaliteit

Door de inbreng van medewerkers, ouders, leerlingen en cliënten wordt de kwaliteit van de besluitvorming vergroot. Dat vraagt om gelijkwaardig overleg, met respect voor elkaars belangen en verantwoordelijkheden, een goede informatievoorziening en een goede communicatie tussen alle partijen.

Medezeggenschapsraad Onderwijs

Medezeggenschapsraad Onderwijs

Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten.  Deze Auris-brede raad (MR) stemt in met of adviseert over plannen en beleid voor heel Auris Onderwijs. Elke regio heeft daarnaast een Deelraad.

Lees meer
Ondernemingsraad Zorg

Ondernemingsraad Zorg

De ondernemeningsraad (OR) is er voor alle medewerkers van Auris Zorg.  De leden worden ook door deze medewerkers gekozen. De OR stemt in of adviseert over plannen en beleid dat voor héél Auris Zorg geldt.

Per regio heeft de OR een onderdeelcommissie ingesteld. Deze bespreekt de regiospecifieke zaken met de directie. In iedere onderdeelcommissie zit ook een OR-lid om de lijntjes kort te houden.

Lees meer
Cliëntenraad

Cliëntenraad

Auris gelooft in samenwerking. Zo staat het ook beschreven in onze missie en visie en kernwaarden. De cliëntenraad vertegenwoordigt de mensen die gebruik maken van de zorg van Auris. In de cliëntenraad bedenken we samen hoe de hulp en zorg van Auris nog beter kan worden.

Lees meer