Medezeggenschapsraad Onderwijs

De medezeggenschapsraad heeft als doel bij te dragen aan het goed functioneren van Auris in al haar doelstellingen. Dit betekent dat de medezeggenschapsraad zich zowel met het organisatiebelang bezighoudt als met de belangen van medewerkers, ouders als leerlingen.

Lees voor

Leden van de MR

In de MR zitten vier ouders met een kind op een school van Auris. Eén ouder met een kind in het regulier onderwijs met ambulante ondersteuning van Auris en vijf medewerkers van Auris. Leden worden gekozen. De MR vergadert meerdere keren per jaar en overlegt met de Raad van Bestuur. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris medezeggenschap via ambtelijksecretariaat@auris.nl.

Deelraad

De Deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en het beleid van de regio waar de school of ambulante dienst onderdeel van is. Vanuit elke locatie kan één ouder worden gekozen. Daarnaast zit één ouder met een kind in het regulier onderwijs dat ondersteund wordt door de Ambulante dienst van Auris. De medewerkers hebben een aanstelling op regioniveau en kunnen zich verkiesbaar stellen. De Deelraad vergadert meerdere keren per jaar met elkaar en overlegt met de regiodirectie. Voor de AOD (Auris Ondersteunende Diensten) is een aparte Deelraad.

Locatieraad

Op elke locatie is een Locatieraad. Ouders en medewerkers kunnen zich hier, in overleg met de directie, beschikbaar voor stellen. De Locatieraad bespreekt locatieaangelegenheden en adviseert de Deelraad en eventueel de MR. De onderwerpen die besproken worden in de Locatieraad hebben direct te maken met ouders en leerlingen. Een nauwe samenwerking tussen de Locatieraad en de Ouderraad, Oudervereniging of Oudercommissie ligt voor de hand. Dit wordt in overleg met de directie vormgegeven.