Lees voor

Spraakpoli

Wanneer spraakpoli?

Uw kind heeft moeite met de uitspraak van klanken, woorden of zinnen. We noemen dit spraakproductieproblemen. Hierdoor is uw kind moeilijk te verstaan. Uw kind is in behandeling bij een logopedist en deze logopedist wil graag tijdelijk hulp van Auris krijgen. Om de behandelend logopedist te helpen komt u met uw kind op de Spraakpoli. Hier vindt uitgebreid onderzoek plaats en wordt uitgezocht wat uw kind helpt om verstaanbaarder te spreken.

Er zijn verschillende medewerkers betrokken bij de Spraakpoli, elk met hun eigen vak:

  • Een klinisch linguïst. Dit is een spraak-/taaldeskundige. De klinisch linguïst doet onderzoek naar de spraakproblemen van uw kind. En geeft daarnaast een aantal behandelingen aan uw kind.
  • Een gedragskundige. U praat samen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Door spraakproblemen kan uw kind verdrietig, boos of gefrustreerd zijn. Uw kind kan ook moeite hebben met durven praten thuis of met vriendjes.

Als er twijfels zijn over het gehoor van uw kind, is soms eerst gehooronderzoek nodig.

Het spraakonderzoek

De gedragskundige praat met u over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De klinisch linguïst

  • doet een spraakonderzoek, bestaande uit verschillende onderdelen
  • neemt een video op (om de uitspraak en spraakmotoriek te beoordelen)
  • vraagt u een korte vragenlijst in te vullen.
  • stelt u eventueel aanvullende vragen en geeft verdere uitleg

De klinisch linguïst werkt de resultaten van het onderzoek uit en stelt behandeldoelen op. Deze worden mondeling besproken met u en met de logopedist die uw kind behandelt.

De behandelingen

De behandelingen zijn op een vast moment in de week. Iedere behandeling duurt twee uur, inclusief pauze. Uw kind krijgt maximaal zes behandelingen. U bent aanwezig bij alle behandelingen. De behandelingen zijn bedoeld om te onderzoeken wat uw kind helpt om beter verstaanbaar te praten. De klinisch linguïst probeert verschillende behandeltechnieken uit en bespreekt dit met de logopedist van uw kind. Na elke behandeling bespreken we met u wat u thuis kunt doen om te oefenen.

De afsluiting en overdracht

De klinisch linguïst maakt een eindverslag. De klinisch linguïst bespreekt dit advies ook telefonisch met de logopedist van uw kind. Als het nodig is neemt de klinisch linguïst ook contact op met andere betrokkenen.

Vervolg

Ongeveer twee tot vier maanden na afronding van de Spraakpoli neemt de klinisch linguïst contact met u en de behandelend logopedist op. We bespreken dan hoe het met uw kind gaat. Als het nodig is geven we aangepaste of nieuwe behandeladviezen aan de behandelend logopedist. Daarnaast vragen we u de vragenlijst over de verstaanbaarheid opnieuw in te vullen.