Een leerling aanmelden voor onderwijs

Heeft u een leerling in de klas die mogelijk ondersteuning van Auris nodig heeft? Of wilt u weten of een kind naar ons speciaal onderwijs kan? Volg dan onderstaande stappen.

Lees voor

Wat kunt u doen?

Vul het aanmeldformulier en toestemmingsformulier in. Deze vindt u onderaan deze pagina. Voor kinderen die al naar school gaan, vult de reguliere school dit formulier in.

Wie neemt er contact op?

U krijgt een vaste contactpersoon toegewezen. We nemen contact op en onderzoeken of ondersteuning van Auris passend is. Samen met u verzamelen we de benodigde informatie over het kind.

Wat is er nodig?

Wij vragen de school een beeld te schetsen van de onderwijsbehoefte van het kind (wat een leerling nodig heeft), de ondersteuningsvraag van de school (wat de school nodig heeft) en de ernst van de stoornis. Daarvoor hebben we de volgende documenten/informatie nodig:

 • Ingevuld toestemmingsformulier (zie kopje Toestemming ouder(s)/ verzorger(s))
 • Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)/groeidocument van de eigen school of samenwerkingsverband;
  – Informatie over de geboden hulp;
  – De ondersteuningsvraag van school aan Auris
  – Informatie over de communicatieve redzaamheid (hoe goed de leerling zich kan redden met communicatie)
 • Een overzicht van CITO-toetsen/Kijk! Of andere leerling systeem (uitdraai van de historie);

Naast de schoolgegevens hebben we verslagen nodig van:

 • De behandelend logopedist (verslag behandeling en onderzoeksgegevens)
 • Psychologisch onderzoek
 • Verslagen van een Audiologisch Centrum (inclusief informatie over het gehoor en verslag met TOS -diagnose)
 • Eventueel andere verslagen die informatie geven over het gehoor en/of spraaktaalproblemen.

Wanneer we genoeg informatie hebben ontvangen kunnen we de aanvraag in behandeling nemen. We bekijken samen met de ouders, het kind, de school en eventueel het samenwerkingsverband welke ondersteuning nodig is.’

Wat is het vervolg?

De onafhankelijke Commissie van Onderzoek (CvO) besluit of het kind in aanmerking komt voor begeleiding van Auris in het regulier onderwijs, of dat het kind naar het speciaal onderwijs van Auris kan. De CvO maakt hierbij gebruik van de richtlijn toelaatbaarheid. We maken afspraken over de start van de ondersteuning.

Wanneer het kind niet in aanmerking komt voor ondersteuning van Auris, bespreekt de contactpersoon met de school en ouders mogelijke oplossingen.

Toestemming ouder(s)/verzorger(s)

Wij kunnen de aanmelding alleen in behandeling nemen als het toestemmingsformulier is ingevuld. Met het formulier geeft u toestemming aan ons om informatie uit te wisselen met andere professionals.   De ouder(s)/verzorger(s) kunnen dit formulier invullen. Als de leerling of student 18 jaar of ouder is kan deze het toestemmingsformulier zelf invullen.

Klik hieronder op de oranje knop om het formulier te downloaden. Print het formulier, vul het in en stuur het mee met de aanmelding.

Contactformulier

Heeft u vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met het aanmeldpunt in uw regio. Vul onderstaand formulier in, en kies bij ‘Mijn vraag gaat over’ voor ‘Aanmelden voor zorg/onderwijs’.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.