Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB) en de besturing van Auris namens de samenleving, treedt op als werkgever voor de Raad van Bestuur en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

Lees voor

Belangrijkste taak RvT

De kerntaak van de Raad van Toezicht is het bewaken van de missie, visie en doelen van Auris en daarbij de continuïteit van de organisatie en haar maatschappelijke doelen. De kernoriëntatie van het toezicht is gericht op waar Auris voor staat. Dit betekent dat de Raad van Toezicht waarde gericht toezicht houdt. Hierdoor staan de (kern)waarden van Auris centraal staan in het handelen van de Raad van Toezicht.

Inrichting Raad van Toezicht

De inrichting van het bestuur en toezicht voldoet aan de wet- en regelgeving en de vigerende governancecodes Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad, 2022) en Governancecode Zorg (Brancheorganisaties Zorg, 2022). De Raad van Toezicht heeft haar werkwijze beschreven in de Toezichtvisie en het Reglement Raad van Toezicht en nader uitgewerkt in het Informatievoorzienings- en toetsingskader.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die op basis van een profielschets met een specifiek aandachtsgebied zijn benoemd voor een periode van vier jaar met één mogelijke herbenoeming van opnieuw vier jaar. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit:

E.J. (Erik) Zevenbergen

E.J. (Erik) Zevenbergen

Functie: Voorzitter- aandachtsgebieden onderwijs en bedrijfsvoering op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad. Lid Commissie Financiën

Maatschappelijke functie: Directeur-bestuurder Diergaarde Blijdorp

Nevenfuncties: Voorzitter Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, bestuurslid Club van Elf (toonaangevende dagattracties) en bestuurslid Rotterdamse Volksuniversiteit

drs. I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter – van Hoof

drs. I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter – van Hoof

Functie:  Aandachtsgebied onderwijs. Lid van Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
Maatschappelijke functie: Bestuurder Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs Eindhoven (SKPO)
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht HumanKind.

dr. J. (Julliëtte) van Eerd – Vismale MBA

dr. J. (Julliëtte) van Eerd – Vismale MBA

Functie: aandachtsgebied zorg en lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Maatschappelijke functie: Voorzitter Raad van Bestuur GGz Breburg

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht van Neynsel groep, ouderenzorgorganisatie. Bestuur GGz Nederland en lid Raad van Commissarissen bij Synchroon, samenwerkingsorganisatie van huisartsen.

dr. A.M.W. (Anne-Marie) Laeven - de Boer

dr. A.M.W. (Anne-Marie) Laeven - de Boer

Functie: aandachtsgebieden bedrijfsvoering en financiën

Maatschappelijke functie: Voorzitter van de Raad van Bestuur van Santé Partners

Nevenfuncties: lid van de Raad van Toezicht van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra