Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB) en de besturing van Auris namens de samenleving, treedt op als werkgever voor de Raad van Bestuur en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies.

Lees voor

Belangrijkste taak RvT

De kerntaak van de Raad van Toezicht is het bewaken van de missie, visie en doelen van Auris en daarbij de continuïteit van de organisatie en haar maatschappelijke doelen. De kernoriëntatie van het toezicht is gericht op waar Auris voor staat. Dit betekent dat de Raad van Toezicht waarde gericht toezicht houdt. Hierdoor staan de (kern)waarden van Auris centraal staan in het handelen van de Raad van Toezicht.

Inrichting Raad van Toezicht

De inrichting van het bestuur en toezicht voldoet aan de wet- en regelgeving en de vigerende governancecodes Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad, 2017) en Governancecode Zorg (Brancheorganisaties Zorg, 2017). De Raad van Toezicht heeft haar werkwijze beschreven in de Toezichtvisie en het Reglement Raad van Toezicht en nader uitgewerkt in het Informatievoorzienings- en toetsingskader.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die op basis van een profielschets met een specifiek aandachtsgebied zijn benoemd voor een periode van vier jaar met één mogelijke herbenoeming van opnieuw vier jaar. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit:

Dhr. drs. P.C. (Patrick) van den Brink

Dhr. drs. P.C. (Patrick) van den Brink

Functie: Voorzitter met aandachtsgebied openbaar bestuur en lokale overheid. Lid Remuneratiecommissie.
Maatschappelijke functie: Directeur-bestuurder Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting Elan

Dhr. P.A. (Paul) van Wingaarden RA RC

Dhr. P.A. (Paul) van Wingaarden RA RC

Functie: Vanaf 1 november 2017 vicevoorzitter Aandachtsgebied bedrijfseconomisch – financieel op bindende voordracht van de cliëntenraad Lid Commissie Financiën en Remuneratiecommissie.
Maatschappelijke functie: Lid Raad van Bestuur Vecht en IJssel. Zelfstandig interim manager in het algemeen en financieel management bij Eureka Consulting B.V.
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting Saffier De Residentiegroep.

Dhr. drs. D. (Dirk) van der Bijl

Dhr. drs. D. (Dirk) van der Bijl

Functie: Aandachtsgebied onderwijs op bindende voordracht van de medezeggenschap. Lid Commissie Financiën.
Maatschappelijke functie: Vestigingsdirecteur Inholland Delft en Directeur Domein Agri, Food & Life Sciences.
Nevenfuncties: Lid Bestuur Hermusfonds, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kopwerk voor Christelijk Basisonderwijs, Lid Raad van Advies IVN Zuid-Holland.

 

Mw. Drs. I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter – van Hoof

Mw. Drs. I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter – van Hoof

Functie:  Aandachtsgebied onderwijs. Lid van Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
Maatschappelijke functie: Bestuurder Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs Eindhoven (SKPO)
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht HumanKind.

Mw. J. (Jacqueline) Joppe MSc

Mw. J. (Jacqueline) Joppe MSc

Functie: Aandachtsgebied zorg, Lid van Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
Maatschappelijke functie: Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Elde Maasduinen.
Nevenfuncties: Vice voorzitter bestuur Actiz. Lid Raad van Toezicht Gabriel Mytylschool. Lid en vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Severinus.