Leeropbrengsten: Sociaal Vaardig Communiceren 12-

Leraren in het regulier onderwijs ervaren dat methoden voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, vaak onvoldoende aansluiten bij de specifieke hulpvragen en onderwijsbehoeften van leerlingen met TOS. Binnen Auris is daarom de training Sociaal Vaardig Communiceren 12- (SVC 12-) ontwikkeld.

Lees voor

In de training SVC 12- wordt stapsgewijs gewerkt aan het versterken van sociale en communicatieve vaardigheden van leerlingen met TOS in het regulier onderwijs. Binnen Auris is er een eerste onderzoek uitgevoerd naar de leeropbrengsten van deze training.

Doelstelling

In dit onderzoek is gekeken naar de leeropbrengsten van de training SVC 12- op de sociale en communicatieve vaardigheden van leerlingen met TOS.

Opzet onderzoek

Aan het onderzoek hebben negen leerlingen met een (vermoeden van) TOS deelgenomen.

De leerling, ouders en de leraar van de leerling vulden voor en na de training een leerdoelenlijst in. Daarnaast is de leerling na afloop gevraagd om bij enkele leerdoelen een voorbeeld te geven van een situatie, waarin de leerling de geleerde vaardigheden goed heeft toegepast.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat de leerling, de ouders en/of leraar meer vooruitgang zien bij vaardigheden die leerlingen vaker hebben kunnen oefenen. Bij die vaardigheden zien we ook dat leerlingen meer adequate voorbeelden kunnen geven over het toepassen van deze vaardigheden in specifieke situaties, dan bij vaardigheden die minder vaak aan bod zijn gekomen.

Meer weten?

Dit project is in het voorjaar van 2018 gestart en is in januari 2020 afgerond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Liza van den Bulk.