Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB) en de besturing van Auris namens de samenleving, treedt op als werkgever voor de Raad van Bestuur en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. De kerntaak van de Raad van Toezicht is het bewaken van de missie, visie en doelen van Auris en daarbij de continuïteit van de organisatie en haar maatschappelijke doelen. De kernoriëntatie van het toezicht is gericht op waar Auris voor staat. Dit betekent dat de Raad van Toezicht waarde gericht toezicht houdt waarbij de Auris waarden centraal staan in het handelen van de Raad van Toezicht.

De inrichting van het bestuur en toezicht voldoet aan de wet- en regelgeving en de vigerende governancecodes Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad, 2017) en Governancecode Zorg (Brancheorganisaties Zorg, 2017). De Raad van Toezicht heeft haar werkwijze beschreven in de Toezichtvisie en het Reglement Raad van Toezicht en nader uitgewerkt in het Informatievoorzienings- en toetsingskader.

De Raad van Toezicht voert jaarlijks overleg met de OR, CR en MR.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die op basis van een profielschets met een specifiek aandachtsgebied zijn benoemd voor een periode van vier jaar met één mogelijke herbenoeming van opnieuw vier jaar.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit:

Naam

Functie

Maatschappelijke functie

Nevenfuncties

Dhr. drs. P.C. (Patrick) van den Brink

Voorzitter met aandachtsgebied openbaar bestuur en lokale overheid

Lid Remuneratiecommissie

Directeur-bestuurder Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Lid Raad van Toezicht Stichting Elan

Dhr. P.A. (Paul) van Wingaarden RA RC

 

Vanaf 1 november 2017 vice-voorzitter Aandachtsgebied bedrijfseconomisch – financieel op bindende voordracht van de CR

Lid Commissie Financiën en Remuneratiecommissie

Lid Raad van Bestuur Vecht en IJssel

Zelfstandig interim manager in het algemeen en financieel management bij Eureka Consulting B.V.

Lid Raad van Toezicht Stichting Saffier De Residentiegroep

Dhr. drs. D. (Dirk) van der Bijl

 

Aandachtsgebied onderwijs op bindende voordracht van de MR

Lid Commissie Financiën 

Vestigingsdirecteur Inholland Delft en Directeur Domein Agri, Food & Life Sciences

Lid Bestuur Hermusfonds

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kopwerk voor Christelijk Basisonderwijs

Lid Raad van Advies IVN Zuid-Holland

Mw. Drs. I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter – van Hoof

Aandachtsgebied onderwijs

Lid van Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Bestuurder SKOzoK.

Per 16 oktober 2019: Lid College van Bestuur Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs te Eindhoven (SKPO)

Lid Raad van Toezicht HumanKind

Mw. J. (Jacqueline) Joppe MSc

Aandachtsgebied zorg

Lid van Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Elde Maasduinen

Vice voorzitter bestuur Actiz

Lid Raad van Toezicht Gabriel Mytylschool

Lid en vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Severinus

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback