• Een klacht of bezwaar kenbaar maken

Een klacht of bezwaar kenbaar maken

Lees voor

Heeft u bezwaar tegen een besluit van de CvO  of  een klacht over ons onderwijs of onze zorg? Op deze pagina staan alle regelingen die er binnen Auris zijn om een bezwaar of klacht in te dienen.

Bezwaar maken tegen een besluit van de CvO

De Commissie van Onderzoek (CvO) besluit over de ondersteuning die een leerling van Auris krijgt. Dit kan bijvoorbeeld zijn over extra ondersteuning vanuit Auris op school of een plaatsing op een van de Auris-scholen (toekenning). De CvO beslist ook of de ondersteuning nog nodig is (herbeoordeling). Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de CvO, dan kunt u contact opnemen met de CvO en het bezwaar voorleggen. Komt u er samen niet uit, vraag dan een second opinion aan.

Blijft u bezwaren houden, dan kunt u bewaar aantekenen bij een externe commissie.

  • Bij een eerste toekenningsbesluit kunt u terecht bij de geschillencommissie passend onderwijs.
  • Bij het besluit rond herbeoordeling kunt u terecht bij de landelijke klachten commissie onderwijs.

Meer informatie over deze commissies staat op de site van onderwijsgeschillen.nl 

Een klacht indienen over Auris onderwijs

Bespreek de klacht eerst met diegene die bij het probleem betrokken is of het probleem veroorzaakt. U kunt ook contact opnemen met de leidinggevende van die persoon. Lost het probleem zich niet op? Neem dan contact op met de interne vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon
Op iedere Auris locatie zijn er één of meerdere vertrouwenspersonen. Een interne vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. De interne vertrouwenspersoon helpt bij:

  • Melden van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, geweld, agressie, discriminatie.
  • Hulp bij signaleren en melden van huiselijk geweld & kindermishandeling.
  • Het doorverwijzen naar een mediator als u een klacht hebt. De mediator kan in de klacht bemiddelen.

Een mediator is een onafhankelijk persoon die u kan helpen door tussen u en Auris /de Auris medewerker te bemiddelen. Aan het inschakelen van de mediator zijn voor de leerling, ouder of andere betrokkene geen kosten verbonden.

Als u niet tevreden bent met de behandeling van de klacht door Auris kunt u een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie (LKC). Een klacht moet binnen een jaar na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft bij de klachtencommissie worden ingediend. Meer informatie staat op de website onderwijsgeschillen.nl 

Onderwijsconsulent
U kunt ook advies vragen bij een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties. Het gaat dan om kinderen die extra zorg nodig hebben in het onderwijs. Klik hier voor meer informatie: onderwijsconsulenten.nl

Een klacht indienen over Auris zorg

Bespreek de klacht eerst met diegene die bij het probleem betrokken is of het probleem veroorzaakt. U kunt ook contact opnemen met de leidinggevende van die persoon. Is of wordt het probleem niet opgelost neem dan contact op met de klachtenfunctionaris Pien den Hollander.

Klachtenfunctionaris
Deze functionaris kan:

  • adviseren over de aanpak van het probleem en helpen om de klacht goed te verwoorden
  • bemiddelen tussen u en degene met wie er een probleem is
  • ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Stuur een mail aan: klachten@auris.nl.
Bel via 010-8889600 en vraag naar de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk.
Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
Als u niet tevreden bent met de behandeling van de klacht over de zorg door Auris dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg waarbij Auris is aangesloten. Een geschil moet binnen een jaar na de datum waarop de klacht bij Auris is ingediend, bij de geschillencommissie zijn ingediend. Meer informatie over de geschillencommissie staat op site: degeschillencommissiezorg.nl

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld als uiterste middel voor ernstige misstanden of een vermoeden daarvan. De regeling kan pas worden ingezet als alle andere procedures niet tot tevredenheid hebben geleid. Het biedt de melder rechtsbescherming tegen benadeling (artikel 6). Er is een officiële Auris klokkenluidersregeling

Beroepscodes

Bekijk hier de beroepscodes van de verschillende beroepsgroepen die bij Auris werken.